Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Zwolnienie z abonamentu RTV

Mariola Przydział
29.03.2012
Począwszy od 1 kwietnia 2010 niektóre grupy nabyły uprawnienie do zwolnienia z opłat abonamentowych na mocy ustawy, podpisanej 28 stycznia 2010 przez ówczesnego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Kto jest zwolniony z opłaty abonamentowej? W jaki sposób można uzyskać zwolnienie? Podajemy wskazówki.

Kto jest zwolniony z opłacania abonamentu?

Zgodnie z art.4 ust.1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. z 2005r., Nr 85, poz. 728 ze zm.) uprawnieni do zwolnienia są:

- Zaliczeni do I grupy inwalidów na mocy stosownego orzeczenia; niezdolni do pracy zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS; o znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;

- Osoby, które ukończyły 75 lat;

- Otrzymujący świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego; 

- Osoby niesłyszące;

- Osoby niewidome;

- Osoby, które ukończyły 60 lat o ustalonym prawie do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS;

- Korzystający ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; spełniający kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych; bezrobotni, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; posiadający prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004r. o świadczeniach przedemerytalnych.


Komentarze (0):

wyślij