Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Co to jest CIS?

Małgorzata Łyczak
13.01.2012
Celem Centrum Integracji Społecznej jest prowadzenie reintegracji zawodowej oraz społecznej poprzez: nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych, naukę planowania życia i zarządzania pieniędzmi.

Centrum Integracji Społecznej może zostać założone przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta i organizacje pozarządowe. Gdy podmiot ten zostanie założony przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta posiada statut gospodarstwa pomocniczego. W sytuacji, gdy CiS tworzy organizacja pozarządowa, to musi to być wyodrębniona organizacyjne i finansowo jednostka.

Aby utworzyć Centrum Integracji Społecznej należy złożyć wniosek do marszałka właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu ekonomii społecznej. Dokument ten powinien zawierać nazwę instytucji tworzącej centrum, informacje o miejscu funkcjonowania i przewidywanym terminie rozpoczęcia działalności, przewidywana liczbę uczestników, wskazanie grupy odbiorców, planowany rodzaj działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej, program prac prowadzonych z uczestnikami w ramach reintegracji zawodowej i społecznej, przewidywana liczbę pracowników oraz ich kwalifikacje, dane o organizacji i systemie zajęć, dane o zakładanych efektach działania, dane o szacunkowym rocznym preliminarzu ogólnych kosztów działalności, dane o wysokości zasobów własnych instytucji tworzącej poniesionych na utworzenie centrum, formach tych zasobów, o przewidywanym udziale własnym w finansowaniu działalności podmiotu, dane o innych źródłach finansowania działalności oraz projekt regulaminu CiS.

Status Centrum Integracji Społecznej nadają marszałek na mocy decyzji administracyjnej. Otrzymuje się go na okres trzech lat.


Komentarze (0):

wyślij