Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Konsekwencje samowoli budowlanej

Ewelina Paździora
08.11.2011

W celu przeprowadzenia legalizacji wstrzymanej budowy lub już istniejącego budynku (jego części) należy dostarczyć powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego, właściwemu dla miejsca położenia nieruchomości, następujące dokumenty:

1. zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego:

a)  cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami architekta [4];

b) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (prawie własności) w przypadku obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, jakim jest starosta, projektowanych rozwiązań w zakresie np. elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych, przebiegu i charakterystyki technicznej dróg do nieruchomości, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu - jeżeli są w danej sytuacji wymagane.

Złożenie powyższych dokumentów w wyznaczonym terminie jest z prawnego punktu widzenia traktowane jako wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na wznowienie robót budowlanych [5]. Wydanie postanowienia o zatwierdzeniu budowy lub pozwoleniu na wznowienie prac wiąże się z nałożeniem na inwestora opłaty legalizacyjnej, która jest bardzo wysoka i znacznie przekracza opłatę wnoszoną w normalnym postępowaniu o uzyskanie pozwolenia na budowę.

Opłata legalizacyjna ma za zadanie podkreślić negatywną ocenę prawną dla budowy rozpoczętej z pominięciem właściwych przepisów. Stawka opłaty legalizacyjnej odpowiada stawce przewidzianej dla grzywny i dodatkowo podlega pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu. Opłatę legalizacyjną oblicza się w sposób następujący, mnożąc:s*k*w, gdzie: s- to stawka opłaty wynosząca 500 zł , k - współczynnik kategorii obiektu budowlanego, zaś w - wielkość obiektu budowlanego. Otrzymany wynik mnoży się jeszcze razy 50.


Komentarze (1):

wyślij
  • ABDANK

    Jeżeli odnieść to, co w treści artykułu np do garażu blaszanego (obiekt budowlany?, budowa?), to nasuwa się przeświadczenie, że Bóg ukarał ustawodawcę rozum mu odbierając... (biedni ci co rozumniejsi urzędnicy, którzy muszą w tym obłędzie funkcjonować)

    ABDANK, 2013-07-25 11:42:43
    wyślij