Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Zgłoszenie ocieplenia budynku

Ewelina Paździora
28.05.2012
Ocieplenie budynku należy do robót budowlanych, na wykonanie których pozwolenie na budowę nie jest wymagane. Nie zmienia to faktu, że należy dokonać zgłoszenia planowania wykonanych robót jeszcze przed ich rozpoczęciem. Formalności związane z prawidłowym dokonaniem zgłoszenia są określone w ustawie Prawo budowlane.

Zgodnie z orzecznictwem, „remont jest kategorią robót budowlanych, która zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 1 Prawa budowlanego nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy remont wymaga jednak zgłoszenia właściwemu organowi. Jeżeli takiego zgłoszenia skutecznie nie dokonano to pozwala to zakwalifikować wykonane roboty jako przypadek samowoli budowlanej”. [1] Podstawą prawną dla obowiązku zgłoszenia ocieplenia budynku jest art. 30 ust.1 pkt. 2 w zw. z art. 29 ust. 2 pkt. 4 - który określa wykonanie prac podlegających zgłoszeniu jako -docieplenie budynków o wysokości do 12 m. Należy zatem przyjąć, że ocieplenie (czy też docieplenie) budynków wyższych niż 12 m będzie wymagało uzyskania pozwolenia na budowę.

Zgłoszenie zamiaru wykonania ocieplenia budynku do wysokości 12 m należy złożyć do Starostwa Powiatowego właściwego dla położenia nieruchomości, którą zamierzamy ocieplić. W zgłoszeniu należy, zgodnie z ustawą, określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót oraz termin ich rozpoczęcia. Załącznikami do zgłoszenia są:

- obowiązkowo oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. (gdyż zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 Prawa budowlanego zgłoszenie lubpozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane);

- ponadto, odpowiednie szkice i rysunki określające budowę, roboty budowlane - w zależności od potrzeb, gdyż dla każdego typu prac są niezbędne inne dokumenty projektowe;

- aktualną kopię mapy zasadniczej z zaznaczeniem projektowanej budowy, czy robót budowlanych;

- pozwolenia i uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami, o ile taki obowiązek wynika z odpowiednich przepisów.

Jeżeli urzędnicy uznają, że inwestor powinien przedłożyć dodatkowo inny dokument - wydadzą w tym zakresie odpowiednie postanowienie zobowiązujące do uzupełnienia zgłoszenia oraz wyznaczają w tym zakresie odpowiedni termin, w którym należy dokumentację dostarczyć. Jeżeli braki w zgłoszeniu nie zostaną uzupełnione - starosta powiatowy zgłasza sprzeciw (w formie decyzji administracyjnej). [2]


Komentarze (1):

wyślij